.

All about Software - you can found usefull software like Antivirus, operating system, office, cms, games

DoTa Truyền Kỳ - 2.1.3 / AndroidDOWNLOAD DoTa Truy?n K? - 2.1.3 / Android For Free
Ðã 10 nam k? t? ngày Võ Lâm Truy?n K? ra m?t, VNG m?i ti?p t?c làm ch?n d?ng làng game b?i m?t siêu ph?m khác mang tên Dota Truy?n K?. Là game th? bài - nh?p vai - chi?n thu?t trên mobile thành công nh?t châu Á hi?n nay, Dota Truy?n K? là s? k?t h?p tuy?t v?i gi?a:

???? Tính nang n?i b?t ????
• Hon 80 HEROES quen thu?c t? DOTA (và dang TI?P T?C UPDATE! )
• Dàn sao L?NG TI?NG và COSPLAY hoành tráng: Hariwon (Rylai), Bà Tung (Queen of Pain), Andrea (Traxex), Don Nguy?n (Kunkka)
• Tính nang "ch?m" d? tung ra nh?ng skill d?c bi?t c?a t?ng Hero - hoàn toàn làm ch? nh?p d? tr?n d?u
• PvP v?i B?N BÈ thông qua k?t n?i Bluetooth
• Ð?u tru?ng 15 vs 15 + boss Th? Gi?i
• Nhi?u GI?I Ð?U liên t?c v?i quy mô ph?n thu?ng chua t?ng có trên mobile !

????? REVIEW ?????
10/10 "Game th? bài hay nh?t t?ng choi. C?m giác canh th?i di?m d? “ch?m” tung skill r?t thú v?"
9/10 “Nhân v?t chibi r?t d? thuong, truy?n t?i t?t d?c trung t? các hero dota”
9/10 "R?t phù h?p d? gi?i t?a nh? nhàng sau nh?ng tr?n LoL, Dota cang th?ng”
9.5/10 “Mình thích nh?t tính nang d?u tru?ng và PvP v?i b?n bè”
11/10 "Hariwon xinh vãi”

Hotline h? tr?: 1900 561 588
Trang ch?: http://dota.360game.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dotatruyenkyvng
B?n dã s?n sàng d? cùng VNG t?o nên m?t truy?n k? m?i trong làng game Vi?t chua ?


DOWNLOAD DoTa Truy?n K? - 2.1.3 / Android For Free


Writer: Jasa SEO Location: Newyork, United States

You have just read an article category Android / Truyn by title "DoTa Truyền Kỳ - 2.1.3 / Android" http://update-seputar-software.blogspot.com/2014/12/dota-truyen-ky-213-android.html.


Responses

0 Respones to "DoTa Truyền Kỳ - 2.1.3 / Android"

Return to top of page Copyright © 2011