.

All about Software - you can found usefull software like Antivirus, operating system, office, cms, games

Bang tang Mobile - Ban xe tang - 1.0.0 / AndroidDOWNLOAD Bang tang Mobile - Ban xe tang - 1.0.0 / Android For Free
Ban tang Mobile – Ban xe tang là game tr?c tuy?n thu?c th? lo?i b?n xe tang th? h? m?i d?u tiên t?i Vi?t Nam. V?i thành công c?a game bang bang mobile n?i ti?ng trên webgame và zing me, s? có m?t c?a bang bang mobile – game ban xe tang trên mobile là 1s? ti?n b? vu?t b?c. V?i cách di?u khi?n linh ho?t mang âm hu?ng c?a game b?n tang kinh di?n h?a h?n mang l?i cho ngu?i choi tr? l?i mi?n ký ?c tu?i tho. Bang Bang mobile – game ban xe tank d?c bi?t n?i tr?i v?i nh?ng tính nang d?c bi?t nhu :
- Bang Bang có h? th?ng 24 tank duo?c mô pho?ng theo ca´c nhân vâ?t siêu anh hu`ng trong truyê?n tranh và diê?n a?nh r?t g?n gui v?i ngu?i choi Vi?t nhu: Tha´nh Gio´ng, Naruto, Spider Man, Iron Man,…
- Âm thanh trong game ban xe tank s?ng d?ng nhu dang tr?c ti?p tham chi?n; d?c bi?t, nh?ng fan c?a th? lo?i FPS s? h?ng thú v?i nh?ng ti?ng hét nhu “double kill”, “triple kill”, “mega kill”, “unstoppable” … khi?n ti?t t?u tr?n dánh luôn d?n d?p, d?y ph?n khích
- Game Ban xe tank Trang b? cho tank có: Pháo Ðài, Thi?t Giáp, Dây Xích, Ð?ng Co, Thân Xe, Ngu?n Ð?ng L?c, Rada,… chia làm 4 ph?m ch?t: Tr?ng, L?c, Lam, Tím v?i 9 c?p d?. V?i 5 c?p sao, 4 skill chính (2 ch? d?ng và 2 b? d?ng), nhìn chung tank trong Bang Bang Mobile gi? l?i h?u h?t các tính nang c?a tank trong webgame Bang Bang.
- Ngu?i choi hóa thân thành các ch? huy d? lái tank th?c hi?n nhi?m v? di Chi?n d?ch. Game h?p d?n ngu?i choi b?i h? th?ng chi?n d?ch phong phú v?i c?t truy?n h?p d?n, li?n m?ch. Các chi?n d?ch trong Ban tank Mobile chia theo c?p d? D? và Khó. Ð? có th? tham gia chi?n d?ch khó ngu?i choi ph?i vu?t qua chi?n d?ch d? tru?c. H? th?ng h? tr? t? tìm ki?m d?i th? d?a vào chi?n l?c c?a ngu?i choi. Ð?c bi?t khi tham gia d?u tru?ng, ngu?i choi s? ph?i t? di?u khi?n xe Tank c?a mình. Do v?y d? giành chi?n th?ng trong game ban xe tang, ngoài vi?c s? h?u Tank m?nh, còn dòi h?i s? khéo léo, nhanh nh?y.
- Ngoài ra, Ban tang Mobile còn có h? th?ng s? t? d?ng t?o Robot thông minh v?i c?p d? và chi?n l?c phù h?p d? thi d?u v?i ngu?i choi. B?n hoàn toàn có th? t? luy?n t?p v?i Robot d? nâng cao trình d? s? d?ng Tank chi?n d?u. Các ho?t d?ng chi?n tru?ng Star, vi?n chinh Star và m? d?a h?ch cung h?p d?n ngu?i choi c?c d?nh.
- Ð?c bi?t, trong game ban xe tang mobile 2014 có h? th?ng VIP và Ruong - 2 tính nang h? tr? ngu?i choi tang c?p nhanh và tìm ki?m các trang b? quý hi?m. Mô~i câ´p VIP se~ mo? ra nhu~ng quyê`n lo?i va` da?c ca´ch kha´c nhau cho nguo`i choi. Ruong thâ`n bi´ se~ giu´p nguo`i choi co´ co h?i thu thâ?p duo?c ca´c trang b?, tank, nguyên li?u quy´ hiê´m
Hãy cùng t?i ngay và tr?i nghi?m game ban xe tang online c?c d?nh h?p d?n nhât nam 2014, v?i d? h?a c?c d?nh, game v?n ch?y mu?t mà, không nóng máy, Game ban xe tank h?a h?n s? là game hot nh?t trong th? tru?ng nh?ng tháng cu?i nam.

DOWNLOAD Bang tang Mobile - Ban xe tang - 1.0.0 / Android For Free


Writer: Jasa SEO Location: Newyork, United States

You have just read an article category Android / Mobile by title "Bang tang Mobile - Ban xe tang - 1.0.0 / Android" http://update-seputar-software.blogspot.com/2014/11/bang-tang-mobile-ban-xe-tang-100-android.html.


Responses

0 Respones to "Bang tang Mobile - Ban xe tang - 1.0.0 / Android"

Return to top of page Copyright © 2011