.

All about Software - you can found usefull software like Antivirus, operating system, office, cms, games

Phỏm - Phom - 1.4.0 / AndroidPh?m - Phom (1) Updated (Ver.) Price: 2014-09-06 (1.4.0) Free FileDir User Rating: Not rated FileDir User Reviews: No reviews Write a Review Downloads / this week: 0 / 0 Add to list+ Download QR Screenshots Description Advertisement ? Advertisement ?(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Description T?i và choi mi?n phí. T?ng 20.000 Chips ngay khi dang ký, hàng ngày dang nh?p t?ng ti?n tha h? th?a thích
Game bài Ta la còn g?i là Phom, ngoài ra còn có tên g?i TuLoKho (Tú Lo Kho), là game bài du?c choi nhi?u ? Vi?t Nam, và ph? bi?n hon ? mi?n B?c.

Nhung v?i c?ng game Yoker, dù Nam hay B?c, dù ? b?t k? noi dâu trên th? gi?i, dù g?i là T? L? hay Ph?m th?m chí là TuLoKho b?n d?u có th? tr?i nghi?m game bài h?p d?n này ngay trên di?n tho?i c?a mình v?i C?ng game Yoker.

Ngoài ra Game bài mi?n phí Yoker còn cung c?p các game:
- Ti?n lên mi?n nam (Tien len mien nam)
- 3 Cây gà, 3 cây thu?ng (3 cay)
- M?u Binh (Mau binh)
- Liêng (Lieng)
- Xâm, Sâm(Xam, Sam)
Là m?t game trong c?ng game Yoker, Game bài tá l? nhanh chóng tr? thành m?t trong nh?ng game du?c yêu thích nh?t c?a C?ng game này

==========

Các thông tin liên h? v?i BDH c?ng
Website: http://yoker.vn
Fanpage: http://facebook.com/yokermobile
Hotline: 1900 1589
Email h? tr?: cskh@yotel.vn

more ? What's new - Nâng c?p giao di?n và hi?u ?ng trong game
- Gi?m dung lu?ng file cài d?t
- S?a m?t s? l?i nh? trong game.


Writer: Jasa SEO Location: Newyork, United States

You have just read an article category Android by title "Phỏm - Phom - 1.4.0 / Android" http://update-seputar-software.blogspot.com/2014/09/phom-phom-140-android.html.


Responses

0 Respones to "Phỏm - Phom - 1.4.0 / Android"

Return to top of page Copyright © 2011